Leiutis

Leiutis

Kui keegi on leiutanud mingi uudse lahenduse, tuleb selle autoril valida, kas:

 • leiutise olemus avalikustada
 • hoida leiutise olemus saladuses
 • muretseda leiutisele õiguskaitse (patent või kasulik mudel)

Leiutise kontseptsiooni avalikustamine tähendab selle üldsusele teatavaks tegemist viisil, mis võimaldab teistel analoogset leiutist toota ja pakkuda. Leiutise avalikustamisega kaotab leiutis oma uudsuse ning koos sellega minetab autor võimaluse leiutisele õiguskaitse hankida. Samas tähendab see, et ka kellelgi teisel pole võimalik leiutist patendi või kasuliku mudelina registreerida.

Saladuses hoidmise puhul saab autor leiutist toota ja müügiks pakkuda, ent leiutise olemus jääb laiemale üldsusele teadmatuks. See tähendab, et kuna teistel isikutel puudub leiutise tootmise kohta vajalik teave, ei saa nad ka analoogse tootega turul konkureerida. Leiutise saladuses hoidmine ei too kaasa õiguskaitse hankimisega seonduvaid kulusid ega ole sarnaselt kasulikule mudelile ja patendile piiratud ajalise kehtivusega. Samas on võimalik, et leiutise tootmisnipid suudetakse lõpptoote olemusest ja kasutusvõimaluset üpris kergesti tuletada ning seega kaob ka leiutise autori konkurentsieelis.

Leiutise autoril on õigus ka taotleda kasulikku mudelit või patenti ning saada leiutise õiguskaitse omanikuks.

Leiutisele õiguskaitse hankimisel on mitmeid põhjuseid, sh näiteks:

 • turupositsiooni tugevdamine (õiguskaitse võimaldab teistel kaitstud toote kasutamist piirata ning vältida analoogsete toodete õiguskaitse registreerimist teiste poolt)
 • õiguskaitselt lisatulu saamine (õiguskaitse omanik saab kasulikku mudelit või patenti teistele tootjatele litsentsida)
 • õiguste rikkumise riski vähendamine (õiguskaitse võimaldab ennetada kopeerimist ning selle esinemise korral enda õigusi efektiivsemalt kaitsta)

Leiutisele patendi või kasuliku mudeli näol siseriikliku õiguskaitse saamiseks tuleb leiutise autoril (ehk füüsilisel isikul, kes oma leiutustegevusega on leiutise loonud), esitada patendiametisse vastav taotlus. Oluline on meeles pidada, et kui pole kokku lepitud teisiti, on tööülesannete käigus loodud leiutisele õiguskaitse taotlemise ning patendi- või kasuliku mudeli omanikuks saamise õigus leiutise autoril, mitte tööandjal või tellijal.

Patendi ning kasuliku mudelina saab kaitsta seadet, meetodit või ainet, mis on:

 • uudne (erineb senisest tehnika tasemest)
 • leiutustasemega (leiutis ei tulene endastmõistetavalt tehnika tasemest)
 • tööstuslikult kasutatav (leiutist saab toota ja kasutada majanduses)

Leiutis ei ole näiteks:

 • tööstusdisainilahendus
 • avastus, teadusteooria või matemaatiline meetod
 • majandus- ja mõttetegevuse plaan
 • rajatise, hoone või maa-ala projekt või skeem
 • tingmärk
 • arvutiprogramm
 • taimesort või loomatõug

Kui kõik formaalsused on täidetud, saab leiutise autorist patendi- või kasuliku mudeli omanik.

Kasuliku mudeli või patendi omanikul on õigus näiteks:

 • kasutada leiutise õiguskaitsest tulenevaid õigusi ja keelata teistel nende õiguste kasutamine
 • kasutada kaitstud meetodit või valmistada kaitstud tooteid
 • müüa kaitstud tooteid
 • keelata kaitstud leiutist sisaldava toote müümist (v.a kui kaitstud kaup on Eestis või Euroopa Majanduspiirkonnas juba käibesse lastud)
 • osaliselt või täielikult oma õigused teisele isikule üle anda või oma õigustest loobuda

Ehkki leiutise kasuliku mudeli või patendina registreerimise korral saab leiutise autor leiutisele õiguskaitse, tuleb meeles pidada kolme asja:

 • autor peab avalikustama kaitstud leiutise olemuse (kasuliku mudeli või patendi saamise avalduses peab olema leiutise olemus olema täpselt ja selgelt avatud; see tähendab, et vastava ala asjatundja võib leiutise patendiavalduses sisalduva informatisooni abil ise teostada)
 • õiguskaitse on ajaliselt piiritletud (kasulik mudel kehtib maksimaalselt 10 aastat, patent 20 aastat)
 • õiguskaitse on ruumiliselt piiritletud (leiutise õiguskaitse kehtib vaid taotletud riikides) 

Kuna leiutise õiguskaitse on territoriaalne, tasub välismaale laienemise korral hankida leiutise kaitse ka sihtriikides. Oluline on arvestada, et välismaal saab kaitset taotleda vaid 12 kuu jooksul pärast esialgse avalduse esitamist. Hiljem minetab leiutis oma uudsuse ning registreerimine pole võimalik.

Välisriikides leiutise õiguskaitse saamiseks on kolm peamist võimalust:

 • esitada avaldus sihtriigi patendiametisse (kaitse kehtib konkreetsetes riikides; mitme riigi puhul võib protsess olla kulukas ja tülikas)
 • taotleda õiguskaitset mõne regionaalse patendiameti osalisriikides (Euroopas EPO)
 • taotleda kohaliku patendiameti või Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) kaudu õiguskaitset patendikoostöölepingu (PCT) osalisriigikides, märkides ära, millistes riikides soovitakse õiguskaitset taotleda (vaata PCT osalisriike siit).

Kuna patendi saamine on kulukas, tasub sihtriikide valikul muuhulgas kaaluda:

 • potentsiaalse turu perspektiivi
 • konkurentide ja alternatiivtoodete olemasolu
 • kaitsmisega seonduvate kulude ning prognoositavate tulude suhet>).