Tööstusdisain

Tööstusdisain

Tööstusdisain on toote väliskujundus, milleks võib olla nii kahemõõtmeline element (nt muster), kolmemõõtmelined tunnus (nt vorm) või nende kombinatsioonid. Toote unikaalne väliskuju võimaldab eristada ühe tootja kaupa konkurentide omast ning sageli on just visuaalne külg põhjus, miks üht või teist toodet ostetakse.

 

Tööstusdisaini autoril on õigus taotleda töötsusdisainilahenduse registreerimist ning saada selle omanikuks. Tööstusdisaini registreerimine annab ainuõiguse toota, importida ja eksportida, kasutada või ladustada iga toodet, mille puhul seda disaini on kasutatud või mille osaks see on, ning lubada või keelata teistel selle disaini kasutamine.

Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse saamiseks tuleb tööstusdisaini autoril (ehk füüsilisel isikul, kes oma loomingulise tegevusega on disainilahenudse loonud), esitada patendiametisse vastav taotlus. Oluline on meeles pidada, et kui pole kokku lepitud teisiti, on tööülesannete käigus loodud tööstusdisainile õiguskaitse taotlemise ning tööstusdisainilahenduse registreeringu omanikuks saamise õigus tööandjal või tellijal, mitte disainilahenduse loojal.

Õiguskaitse saab tööstusdisainilahendus, mis on:

  • uus (enne taotluse esitamise aega ei ole avalikustatud sellega sarnast disainilahendust)
  • eristatav (disainilahendusest jääv üldmulje erineb senistest disainilahendustest)
  • tööstuslikult või käsitöönduslikult kasutatav (selle järgi on võimalik tooteid valmistada)

Registreerimise käigus patendiamet tööstusdisainilahenduse uudsust, eristatavust, tööstuslikku kasutatavust ega taotleja õigust registreerimistaotlus esitada ei kontolli. Nende kriteeriumide täitmise eest vastutab registreerija. Tasub meeles pidada, et nõuded loetakse täidetuks seni, kuni pole kohtu kaudu tõestatud vastupidist. Seega on unikaalse disainilahenduse looja huvides see ära registreerida, kuna vastupidisel juhul võib seda teha keegi teine ning siis lasub tõendamiskoormis juba esialgselt autoril.

Taotluse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv, mis füüsilisest isikust taotleja puhul on 400 krooni ning juriidilise isiku puhul 1600 krooni. Kui kõik formaalsused on täidetud (näiteks ei esine mõnda õiguskaitset välistavat asjaolu, st tööstusdisainilahendus ei tulene toote tehnilisest otstarbest, ei jää tootesse paigutatuna väliseld vaadeldamatuks vms), saab tööstusdisaini autorist selle registreeringu omanik.

Tööstusdisainilahenduse omanikul on õigus näiteks:

  • valmistada tööstusdisaini järgi tooteid ning neid tooteid müüa
  • keelata sarnase tööstusdisainilahenduse järgi tooteid müüa (v.a kui kaitstud disainilahendust sisaldav kaup on Eestis või Euroopa Majanduspiirkonnas juba käibesse lastud)
  • osaliselt või täielikult oma õigused teisele isikule üle anda või oma õigustest loobuda
  • nõuda disainiõigust rikkunud isikutelt rikkumise lõpetamist ning ka kahjutasu

Tööstusdisaini õiguskaitse kehtib viis aastat, mida võib pikendada viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks. Registreeringu kehtivuse esmane pikendamine maksab 2000 krooni, teine ja järgmised pikendamised 4000 krooni.

Oluline on meeles pidada, et saranselt teistele intellektuaalse omandi õigustele on ka tööstusdisainilahenduse õiguskaitse territorriaalne. See tähendab, et tööstusdisaini registreerimine patendiametis tagab efektiivse õiguskaitse vaid Eestis. Seetõttu tasub välismaale laienemise korral hankida õiguskaitse ka sihtriikides. Oluline on arvestada, et välismaal saab kaitset taotleda vaid kuue kuu jooksul pärast esialgse avalduse esitamist. Hiljem minetab leiutis oma uudsuse ning registreerimine pole võimalik.

Välisriikides leiutise õiguskaitse saamiseks on kolm peamist võimalust:

  • esitada avaldus sihtriigi patendiametisse (kaitse kehtib konkreetsetes riikides)
  • taotleda kohaliku patendiameti või Euroopa Liidu vastava ameti (OHIM) kaudu õiguskaitset kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides 
  • taotleda  kohaliku patendiameti või Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO)kaudu õiguskaitset Haagi kokkuleppe osalisriigikides (vaata nimekirja siit), märkides ära, millistes riikides soovitakse õiguskaitset taotleda